SÄÄNNÖT

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on Makeway Sounds ry ja kotipaikka Järvenpää.
Tuulimyllyntie 2
04400 Järvenpää
0465705566

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää (Makeway Sounds) tapahtumatekniikkaa, sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen toimialueilla. Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-järjestää säännöllisesti alaan liittyvää koulutusta jäsenilleen.
-ylläpitää Makeway Sounds - nimistä tapahtumatekniikka-, musiikin kehitys-, sekä tapahtumiin liittyvää kulttuuritoimintaa
-harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
-tekee taiteita edistäviä aloitteita
-hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa ja irtaimistoa
-järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
-järjestää jäsenilleen virkistyspäiviä
-on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa
-Suunnittelee ja rakentaa tapahtumatekniikkalaitteistoa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
-järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta sekä omaisuutta
-toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
-vuokrata osaamistaan ja tarvikkeita

3. Jäsenet:

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus päättää jokaisen jäsenhakemuksen erikseen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö , joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu:

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksellä on aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Hallitus:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneen ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen. Koolle kutsuminen tapahtuu vähintään 7 vuorokoautta ennen kokousta ja kutsu lähetetään jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostitse.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen saamat tulot käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
Palkkioista ja palkoista päättää hallitus.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yhdessä jonkun varsinaisen hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilikausi:

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

8. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätasavaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.